2018. július 21., szombat

Harcgyakorlat dokumentumai 1939-ből


Tóth István hadnaggyal már találkozhattunk blogom oldalain, hiszen két éve II. világháborús fényképeit mutattam be két bejegyzésben (első rész, második rész). Most a fotóknál sokkal inkább kuriózumnak számító dokumentumok érkeznek tőle, mivel hagyatékában fennmaradt néhány hadgyakorlat anyaga is. Tóth István a 10. "Bethlen Gábor" honvéd gyalogezred I. zászlóaljának 1. századának hadnagyaként vett részt a gyakorlaton. A feladatban a zászlóalj 3 gyalogszázada, valamint géppuskás szakasza vett rész, megerősítve egy tüzérségi üteggel a 16. tüzérosztály állományából. 
Elsőként az 1939. október 14-én Szolnoktól délre, a Szanda és Rákóczifalva között lezajlott zászlóalj erejű gyakorlat négy A4-es lapra rúgó (egyik kétoldalas) dokumentumait mutatnám be. Elsőként begépelve közlöm annak szövegeit, feloldva az eredetiben lévő rövidítéseket, majd az eredeti anyag következik szkennelve.


A harcgyakorlat helyszíne ma


I. dokumentum.

M. kir. 10/I. gy. zlj. parancsnoksága1.

Gonda Alfréd őrnagy2.
gyakorlat vezető.

Harcgyakorlat jelzők ellen

Tárgy: A támadás végrehajtása találkozó harcban. Az elővéd támadása egy terepszakasz elfoglalására és annak megtartása abból a célból, hogy a főcsapat3. az így biztosított területen támadáshoz fejlődhessék. Az elővéd-tüzérség magatartása.

Szabályzat pontok:4. E-1. 15.§ 143-150. [és] 157. pont.5. 49.§ 442. és 444. pont.6. E-gyság. IV. rész 3.,5.,6.,7.§. E-gyság. III. rész 3-6. és 11. §.7.

Feltevés:
Szolnok 1:75.0007.

Ellenség ma 5 órakor – saját felderítő részeket visszavetve – Szolnoknál átkelt a Tiszán és déli irányban előrenyomul. Saját 1 üteggel8. megerősített 10/I. Zászlóalj – mint a zömével Tiszaföldvár-Rákóczifalva-i műút irányában észak felé előnyomuló 10. gyalogezred elővédje – ma 8 órakor 4 km kiterjedésben, közepével a műútra tűmaszkodva elérte Rákóczifalva déli vonalát.
A zászlóalj feladata az ellenséget megtámadni, visszavetni, Újszanda mauzóleum9. és a szandai szőlők déli szegélye (92. magassági pont) területét birtokba venni, megtartani és az ezred támadáshoz való fejlődését biztosítani.

Megindulási helyzet: vázlat szerint.

Csapatrend:Csapatok ma 0 óra óta menetben. Állományok 40 % hiánnyal. Lőszerjavadalmazás teljes.

Rákóczifalva, 1939. évi október hó 12-én.
Gonda őrnagy
II. dokumentum

M. kir. 10/I. gy. zlj. parancsnoksága

Gonda Alfréd őrnagy
gyakorlat vezető.

1939. X.14-i harcgyakorlat tervezett lefolyása:

I. mozzanat (8. h kezdettel)

A zászlóalj a menetoszlopból történt kibontakozás után – előreláthatólag tüzérségi tűzkörletbe lépve – 3 oszlopban folytatja menetét (megindul).
Csoportosítás a feltevésvázlat melléklete szerint.10.
A zászlóaljparancsnokság egyben gyakorlatvezetőség.
Összeköttetés a szomszédokhoz (külső szárnyakon feltételezve, kötelékben lévén).
- Helyzetjelentések és helyzetközlések!
- Közelfelderítés és közelbiztosítás!
- Elővéd-tüzérség (üteg) felvonulása.

II. mozzanat:

Érintkezés felvétele az ellenséggel.
Harcba lépés folytán a zászlóalj elővéd jellege megszűnik és „harccsoport”-om lesz.
Az egyes oszlopok parancsnokainak az ellenséggel való találkozáskor önállóan kell cselekedniük a kapott feladat szellemében (a zászlóalj feladata az ellenséget megtámadni, visszavetni, Újszanad mauzólaum és a szandai szőlők déli szegélye (92. magassági pont) területét birtokba venni, megtartani és az ezred támadásához való fejlődést biztosítani).
Tehát a századok gyors elhatározással, minden körülményességtől ment[es] erőteljes támadással keresztezik az ellenség szándékát és törnek előre a kapott feladat szerinti területek birtokba vételére.
A századparancsnokok a tüzérségi felderítő járőrökkel és a zászlóaljparancsnoksággal a tüzérségi támogatás biztosítására állandó összeköttetést tartanak.
- Helyzetjelentések és közlések!
- Összeköttetés és biztosítás!

III. mozzanat

A századok birtokba veszik a meghatározott területeket (2. század az Újszanada mauzóleumot, 1. század szandai szőlők délkeleti sarkát, 3. század [a] 92. magassági pont területét.).
Azonnal megszervezik a tűzrendszert a századok közötti hézagok lezárására és az ellentámadások visszaverésére!
Összeköttetést felveszik a szomszédokkal (külső szárnyakon feltételezve) és jelentik a zászlóaljparancsnokságnak a helyzetet.

IV. mozzanat

[A] 2. század parancsnoka megállapítja, hogy előtte tüzérségi figyelésre kiválóan alkalmas néhány magaslat van.
Mivel az elővéd feladata minden esetben a tüzérségi figyelés számára fontos tereppontok birtokba vétele is, jelenti, hogy a kapott feladaton túlmenően kb. 1 km-re előre megy és a megjelelölt magaslatokat is birtokba veszi.
Tüzérségi támogatást kér!
- Helyzetközlés a szomszédokkal!
- Támadás végrehajtása!
- Összeköttetés felvétele a szomszédokkal.
V. mozzanat

A zászlóaljparancsnokság - tekintettel a 2. század helyzetére – a szandai szőlők keleti szegélyének lefogására rendeli a zászlóaljtartalék géppuskás szakaszt.
A szandai szőlők területére irányítja a tüzérségi tüzet.

VI. mozzanat (feltételezve)

Az ezred támadáshoz fejlődött és a harccsoport (10/I. zászlóalj) hézagain áthaladva megkezdte támadását.
A zászlóalj mint ezredtartalék a szandai szőlők délkeleti sarka területén gyülekezik.
[Az] üteg kilép a harccsoport (10/I. zászlóalj) kötelékéből.

Rákóczifalva, 1939. évi október hó 12-én.
Gonda őrnagy


III. dokumentum

M. kir. 10/I. gy. zlj. parancsnoksága

Gonda Alfréd őrnagy
gyakorlat vezető.

Utasítás
a jelzők11. részére:

Feltevés: mint ellenség.

I. mozzanat

8 órakor a 98. magassági pont vonalából (szandai szőlőktől keletre 1 km-re) három csoportban – felderítő járőrökként – előrenyomulást déli irányba megkezdik.
Útvonalak: szandai szőlők első „a” betűjén12. át vezető út; műút és [a] gémeskúttól Újszandára vezető út.
Menetsebesség 2 km/h

II. mozzanat

Nagyszanda vonalában találkoznak a gyakorló zászlóaljjal (annak előretolt részeivel).
Tüzet megnyitják, de döntő harcba nem bocsátkoznak , hanem Újszanda vonalába visszavonulnak.

III. mozzanat

Újszanda vonalában a gyakorló zászlóalj rohamát megvárják.
Az Újszanda mauzóleum területén lévő jelző csoport egy része roham előtt visszavonul a 98. magassági pont körüli magaslatokra és ott bevárja a gyakorló rész rohamát.

Rákóczifalva, 1939. évi október hó 12-én.
Gonda őrnagy

IV. dokumentum13.

Lásd: szkennelve!


Az eredeti dokumentumok szkennelve:

I.

II.


III.

IV.


Jegyzetek

1.A Magyar királyi 10. honvéd gyalogezred 1930-ban vette fel Bethlen Gábor nevét, Lásd: Honvédségi Közlöny. 1930. 6. szám, melléklet. Itt ennek I. zászlóaljáról van szó, amely Szolnokon állomásozott. A zászlóalj parancsnoka 1939-ben Kistokai Takács Tihamér alezredes volt.
2.Gunda Alfréd, magyar királyi őrnagy. 1918-ban főhadnagy a 63. k.u.k. gyalogezredben, majd a 20-as években százados. 1942-ben a telefonkönyv szerint Budapesten a Krisztina körút 67-ben lakott. In: Budapesti egységes hálózat betűrendes távbeszélő névsora. 1942. 174. o.
3.A mellékelt rajz szerint azt szimulálták, hogy a tüzérséggel megerősített 10. gyalogezred többi részének felvonulását kell biztosítani az I. zászlóaljnak. Az ezred másik két (nem is Szolnokon állomásozó) zászlóalja vélhetően nem vett részt ténylegesen a gyakorlatban.
4.A szabályzatban hivatkozott pontok az 1939-ben kiadott E-1-es Harcászati szabályzatra vonatkoznak.
5.A Harcászati szabályzat 15. §-ának pontjai a menetbiztosítást szabályozzák, a vonatkozó pontok kifejezetten az elővéd működéséről szólnak.
6.Az elővéd támadásban való működését szabályozó pontok, a 444. pont a tüzérséggel való együttműködésre vonatkozik.
7.A gyalogságra vonatkozó harcászati szabályzat ide vonatkozó paragrafusai. Sajnos ilyen szabályzatom nincs, hogy pontosan felsoroljam, melyik pont mit tartalmaz.
7.A harcgyakorlathoz használandó térképszelvényt, és méretarányát jelzi.
8.A gyalogezredek nem rendelkeztek saját alárendelt tüzérséggel, ezt a korabeli magyar hadseregben dandárszinten oldották meg egy tüzérosztállyal. Az ütegek rendszerint 4-6 tábori lövegből (tarackból, ágyúból, hegyi ágyúból) álltak. Jelen gyakorlat esetében a 16. tüzérosztály 1. ütegéről van szó.
10.Lásd a szkennelt vázlatot!
11.Nekik kellett a harcgyakorlat során az ellenséget szimulálni.
12.A térképen a „szandai” felirat egyik a betűjénél jelzett földút lehetett. Nincs a harcgyakorlat során használt térképen.
13.Ceruzával megjegyzés rajta: „Tóth hadnagy 1. század”

Nincsenek megjegyzések: