2018. augusztus 5., vasárnap

Harcgyakorlat dokumentumai 1943-ból


Tóth István hadnagy 1943-ban már a békéscsabai 49. gyalogezred III.  (orosházi) zászlóaljában szolgált, valószínűsíthetően a géppuskás században. A zászlóaljat 1943. tavaszán mozgósították, s hamarosan kiderült, hogy a megszálló csapatok részeként Ukrajnában fogják bevetni, mint a 18. könnyű hadosztály része, a VII. hadtest alárendeltségében. Ennek jegyében folyt a katonák felkészítése a partizánok elleni harcokra. E korszakról tanúskodik a hadnagy hagyatékában nálám lévő anyagból három dokumentum, melyek két harcgyakorlatot tárnak elénk közvetlenül a májusi kiszállítást megelőző napokból (Május 4-5. illetve 7-8.).
Valószínűleg ott volt a gyakorlatokon Szűcs Mihály tizedes is, aki a 49/III.-as zászlóalj 8. századának golyószórós rajparancsnoka volt. Ő így emlékezett az ukrajnai szolgálat előtti időszakra:
1943-ban ismét behívtak, felszereltek bennünket. Ekkor tudtuk meg, hogy Oroszországba visznek. Felejthetetlen két hetünk volt Orosházán, mindenki bennünket ünnepelt. Miután letettük az esküt, bevagoníroztak, irány Ungvár, majd Berdicsev, azután Kazatin.i Itt egy hónapot töltött alakulatunk, innen Kalinkovicsiba kerültünk, majd elfoglaltuk zászlóaljunkkal a kijelölt körleteket.”ii
A III. zászlóalj júniustól vett részt hadműveletekben Zsitomirtól keletre, mint a 18. könnyű hadosztály alakulata.iii
Ahogy korábban, úgy most is előbb begépelve közlöm a harcgyakorlat parancsainak szövegét, feloldva az eredetiben lévő rövidítéseket, majd az eredeti anyag következik szkennelve.

A 49/III. zászlóalj törzse közvetlen a hadműveleti
területre való kiszállítás előtti napokban
(Sin István fényképe. Megjelent: Szabad Föld, 2008. III. 28. 37.o.)


I. dokumentum.

M. kir. 49./III. zászlóalj parancsnokság.iv

Kacsó István századosv
gyakorlat vezetővi

Feltevés.

[A] 49./III. zászlóalj parancsoka Orosházán 1943. V. 3-án 14 órakor a zászlóaljhoz tartozó összes század- és szakaszparancsok jelenlétében személyesen szóban [a] zászlóaljirodán a következő parancsot adja:

Ellenség - repülőfelderítés szerint körülbelül zászlóalj - erőben ma a kora délelőtti órákban Szentesre érkezett vasúti szállítással, ott kirakodott. Benyomásom szerint ma támadásával nem számolhatunk, csak felderítő részeivel.
Zászlóaljunk Orosházán éjjelezik, az éjjelezést önálló tábori őrsökkel és szállásőrséggel biztosítja.
Feladatunk megakadályozni, hogy az ellenség gyorsan mozgó részeivel Orosházán a még beérkező ezredszállítmány kirakását megzavarja. Másnap előrenyomulunk Nagymágocs területére, nyugati területét elfoglalni, hogy biztosítsuk [az] Orosháza területén gyülekező két másik zászlóalj felvonulását.
Szándékom az éjjelezést önálló tábori őrsökkel biztosítani, és szállásőrségek felállításával. Nagymágocs felé való előrenyomulásra intézkedésem később adom ki.

I. A biztosítandó terület határa: Orosháza-Nagyszénás, Orosháza-Tótkomlós utakig bezárólag.

A biztosítandó terület külső határa az önálló tábori őrs vonala:
1. Gólya tanya, Bór tanya, Gyopárosi csárda, Bonum tanya, alsó tanyák.

Felállítok három önálló tábori őrsöt:
 1. 1. számú önálló tábori őrs: Bór tanya „B” betűjénél a műúton.vii Ereje: 1 golyószórós raj, 1 géppuskás raj, légvédelmi raj. Feladata: Zárja le a másodrendű műutat, mely Gádoros felé vezet. Biztosítson Gólya tanya felé jobbra; balra pedig [az] orosháza-szentesi vasút és Orosháza-Szentetornya műút kereszteződéséig. Ellenséges támadás esetén tartsa ellenállási helyét.viii
 2. 2. számú tábori őrs: a szentesi műút és szentesi vasút kereszteződésénél (másodiknál!). Ereje: 1 lövész szakasz, 1 géppuskás raj, 1 gránátvető rajix és 1 nehézpuskás raj.x Feladata: vasutat és műutat biztosítani. Biztosítson Bór tanya irányában, jobbra; balra pedig a Bonum tanya felé, Sopa majorig. Ellenséges támadás esetén tartsa felállítási helyét.
 3. 3. számú tábori őrs. Felállítási helye: Bonum tanyától délre a Hódmezővásárhely felé vezető műút. Ereje: golyószoró raj + nehézpuskás raj + 1 gránátvető raj. Zárja le a műutat. Biztosítson jobbra a gyopárosi kocsma; balra alsó tanyák felé. Ellenséges támadás esetén helyén tartson ki.

[Az] Őrsök páros órában balra, páratlan órában jobbra indítsanak 2 főből álló járőrt a szomszéd őrshöz, szárnyakon levők a szomszédhoz.
[Az] Üteg foglaljon tüzérségi állást: 1 szakaszával a szentes-hódmezővásárhelyi műút kereszteződésénélxi úgy, hogy hatni tudjon a Bór tanya, a gyopárosi szőlők felé lévő műútra és Bonum tanya felé. Lövegfedezetül 1 goszószórós rajt rendelek ki.
Légvédelemről az egységek önállóan gondoskodjanak, csak közvetlen támadás esetén lehet tüzelni a repülőre.
[A] Zászlóalj távbeszélő szakasz vezetékes összeköttetést létesít a 2. számú tábori őrshöz, a másik két tábori őrssel [az] összeköttetés személyi.
Szállásőrségül 1 szakaszt a Pipis malomhozxii rendelek ki.
Átlépés a 2. számú tábori őrs vonalán.
Riadó esetén [a] századok a Rákóczi út felé arccal gyülekeznek, éllel a Rákóczi úton.
[A] Tábori őrsök pihenő részeinek a tűzrakás és cigarettázást megengedem.
[A] Mozgó konyha az étkezést a városban készítik el, az önálló őrsökhöz kiszállítják.
Ismertető jelek:
Jelszó: Pécs. Jelhang: puska.
Esetleges betegeket 15 óráig lehet a Deák Ferenc utcai segélyhelyre szállítani.
Megszálló vázlatokat 18xiii óráig várom a zászlóaljparancsnokságra.


II. dokumentum.

Kék fél.
Feltevés.

 1. Saját zászlóaljunk V. 3-án [a] déli órákban vasúti szállítással Orosházára érkezett és 14 óráig kirakodott.
 2. Ellenség - repülő felderítés szerint körülbelül zászlóalj erőben - ma a kora délelőtti órákban Szentesre érkezett vasúti szállítással, ott kirakodott.
 3. A zászlóaljparancsnok Orosházára való beérkezése után 14 órakor kapja az ezredparancsnok írásbeli parancsát:

A zászlóalj V. 3-ról 4-re éjjelezzen Orosházán. Az éjjelezést tábori őrsökkel és szállásőrségekkel biztosítsa. Akadályozza meg, hogy az ellenség gyorsan mozgó részeivel Orosházára a még beérkező szállítmányunk kirakását akadályozza.
„V. 4-én nyomuljon előre Nagymágocs területére. Nagymágocs nyugatot foglalja el és biztosítsa az Orosháza területén gyülekező két másik zászlóalj felvonulását.”

 1. Csapatrend: 49./7-9. lövész századok, III. géppuskás század 2. szakasza, a 18./I. Tüzérosztály 1. ütege.
 2. Lőszer, élelem: teljes.
 3. Csapat hangulata, erőállapota: jó. Harcban még nem vett részt.
 4. Megjegyzés:
  a.) A gyakorlat a kék fél részére V. 3-án 14 órakor kezdődik. Az esetleg előre kiküldendő rész Orosháza község szegélyét 17 órakor lépheti át.
  b.) A kék fél sisakban, a piros fél sapkában legyen.
  c.) Lőszer: puska: 10, golyószóró: 50, géppuska: 50 gyakorló vaktöltény. Ütegnél [a] tüzérosztály-parancsnok úr szíves intézkedése szerint.
  d.) Étkezés: V. 3-án vacsora, V. 4-én reggeli [a] szálláskörletben legyen, déli étkezés a gyakorlat folyamán a terepen, vacsora a szálláskörletben. A visszamaradók a déli étkezést a mozgó konyha bevonulása után kb. 13-14 óra között a szálláskörletben kapják.
  e.) A megbeszélés helyére a gyakorlat befejezése után adok parancsot. Nagymágocs keleti vonalát senki nem lépheti át, még járőrök sem. Aki a gyakorlat befejező kürtjelét nem hallaná, úgy az V. 4-én 12 órakor a Kakasszéki majorba vonuljon be.
  f.) A gyakorlatvezető tartózkodási helye V. 3-án 14 órától V. 4-én kb. 6 óráig Orosháza zászlóaljparancsnokság.
  g.) [A] Gyakorlat érdekében Orosháza-Nagymágocs 1. rendű úttól északra és délre 1.5-1.5 kilométernél szélesebb kiterjedést ne vegyen fel.
  h.) Biztosítás határa Orosháza-Nagyszénás, valamint Orosháza-Tótkomlós utakig bezárólag. Külső határa: Gólya tanya, Bór tanya, Gyopárosi csárda, alsó tanyák.
  i.) Ismertető jeleket a zászlóaljparancsnok adjon ki.
  j.) Biztonsági rendszabályokra a figyelmet felhívom: éjjel szuronyt feltűzni nem szabad, tüzelni csak 100 méteren felüli távolságon, ezen belül csak felfelé tartott csőtorkolattal. Fegyverek stb. zsákmányolását megtiltom, foglyok ejtése megengedett. Polgári ruhába öltözött honvédek kémkedése tilos!
  k.) [A] géppuskás század fegyverzetének kiszállítására a 7. és 9. század országos járművétxiv használja fel. A géppuskás század országos járművét az orvos szállítására vegye igénybe.
  1.) V. 4-én a felderítő járőrök 7 órakor léphetik át a biztosítás külső vonalát.


A harcgyakorlatok színhelye

III. dokumentum.

49./III. zászlóalj parancsnokság.

Géppuskás századxv

Intézkedés az 1943. V. 7- és 8-i gyakorlatra.
(:5365. részletes térkép)

Folyó hó 7-ről 8-ra zászlóaljban egységesen szabályozva, de alosztályonként külön-külön biztosító szolgálat alapos elsajátítására gyakorlat megtartását parancsolom.

 1. Gyakorlat tárgya: Tábori őrs szolgálat.
 2. A gyakorlat V. 7-én 15 órakor kezdődjön és V. 8-án 11 órakor végződjön.
 3. A gyakorlathoz szükséges rövid feltevést, az alosztályparancsnokok adjanak ki.
 4. A gyakorlatba bekapcsolódó 18./I. tüzérosztály parancsok urát felkérem, hogy a résztvevő parancsnokokat V. 7-én 15 órakor a 7. lövész század parancsnokságnál: Kisbirtokosok szövetkezete, 8. lövész század parancsnokságnál: Nap utca 3. szám, 9. lövész század parancsnokságnál: Kazinczy út 35. szám alatti jelentkezésre szíveskedjék utasítani.
 5. Részletes terv, erők, satöbbi.
  a.) 7. lövész század + 1 géppuskás szakaszxvi + 1 löveg + 1 tüzérségi felderítő járőr.
  Állítsa fel az:
  1. számú tábori őrsöt: Orosháza délkelet „Szikhát” írás „s” betűjén át vezető talajúton az I. rendű műút elágazásától 2 és ½ km-re a talajutak kereszteződésénél.
  2. számú tábori őrsöt: Orosháza dél felé vezető I. rendű műúton, Orosháza déli községszegélytől kb. 2 és ½ km-re Szabó János tn. írás második „n” betűjénél.
  b.) 8. lövész század + 1 géppuskás szakaszxvii + 1 löveg + 1 tüzérségi felderítő járőr.
  Állítsa fel az:
  3. számú tábori őrsöt: Orosháza délkelet „Szikhát” írás „s” betűjén át vezető talajúton az I. rendű műút elágazásától 2 és ½ km-re a talajutak kereszteződéséhez.
  4. számú tábori őrsöt: Orosháza kelet I. rendű műúton a község szegélyétől 3 km-re a talajutak kereszteződésénél.
  c.) 9. lövész század + 1 géppuskás szakaszxviii + 1 löveg + 1 tüzérségi felderítő járőr.
  Állítsa fel:
  5. számú tábori őrsöt: Orosháza északkelet talajút, egy magasságban a 4. számú tábori őrssel, „Tapodi, Csizmadia, Varga tn.”-kon át vezető talajutak kereszteződésénél.
  6. számú tábori őrsöt: Csorvás felé vezető úton a „Plébános tn.” írástól északkeletre 1 km-re a talajutak kereszteződésénél.
  d.) A tábori őrsökhöz páncélelhárításra 1-1 lövegnek, ezenkívűl a páratlan számú tábori őrsökhöz 1-1 tüzérségi felderítő járőrnek szíves kirendelésére a tüzérségi osztály parancsnok urat felkérem.
  e.) A tábori őrsöknek vállalkozásokkal történő zavarására jelzőkül a századtörzsek és a nehézfegyveresek lövész részeit használja fel.xix
  f.) A tábori őrsök és az ide beosztottak sisakban, a jelzők sapkában legyenek.
  g.) A tábori őrsök helyének megváltoztatását (felderítő, éjjeli, nappali) a századparancsnokok rendeljék el.
  h.) Étkezés, felváltás a századparancsnokok parancsai szerint akként, hogy minél több parancsnok és egység kerüljön [sorra] és gyakorolhassa a biztosító szolgálatot.
  i.) Összekötő járőröket küldjön a tábori őrsök között:
  V. 7-én: 19 [és] 24, V. 8-án: 7 órakor balról jobbra;
  V. 7-én: 20-órakor, V. 8-án 3 [és] 8 órakor jobbról-balra.

Kapják: 7., 8., 9. lövész század, III. géppuskás század. Megküldöm szíves tudomásvétel és intézkedés végett a 18./I. Tüzér osztály parancsnokságnak.

Orosháza, 1943. május hó 5-én 13 órakor.

Bozsódy György(?)xx
49./III. Zászlóalj parancsnoka


A dokumentumok szkennelve:

Jegyzetek:

i Berdicsev, 80 ezres ukrán város Zsitomir körzetben, attól 40 km-re délre. Kazatin, város előbbitől délkeletre, már Vinnyica körzetben. Fontos vasúti közlekedési központok.
ii Idézi: Csete Ilona: Túlélők meséltek a pokoli élményeikről. In: Békés Megyei Hírlap. 2004. X. 16. 11. o.
iii A 18. könnyű hadosztály a 19. gyalogezred három zászlóaljából, a 49. gyalogezred I. és III. zászlóaljából, a már korábban kivezényelt II. zászlóalj helyett ide beosztott 33/I. Zászlóaljból, valamint a 18. lovas századból, 18/I. Tüzérosztályból, 18. gépvontatású tüzér- és géppuskás századból, továbbá a 18. híradószázadból állt. Lásd: Tóth Zsolt: Bukowna (Bukovina) hősei és a m. kir. 49. honvéd gyalogezred. In: Honvédségi Szemle. 2011/1. sz. 56. o. Szerintem tévesen sorolja ide a 49/II. Zászlóaljat, mivel az már korábban kint volt Ukrajnában, hacsak nem csatolták vissza a könnyű hadosztály kötelékébe annak kiérkezésekor. A hadosztály parancsnoka Vitéz Vasváry József vezérőrnagy volt.
A VII. hadtest harcairól: Ungváry Krisztián: Magyar megszálló csapatok a Szovjetunióban, 1941-1944. Bp.: Osiris, 2015. 364-382 o.
iv A 49. gyalogezred központja Békéscsaba volt, ám annak III. zászlóalja orosházi illetőségű volt. Maga az ezred egyébként csak hadiállapotban létezett, a békéscsabai 19. gyalogezred ikreződésével jött létre.
v Selyei Kacsó (vagy Katsó) István százados (Nyárádszereda, 1908- Mlinov(?), 1944). Székely nemességét és a „selyei” előnév viselésének jogosságát 1943-ban engedélyezték neki. 1944. február elején hősi halált halt. Utóbbi egy internetes oldal adata, amely kutatómunkát alapulhat, de sajnos nincs megfelelően hivatkozva. Lásd : http://users.atw.hu/bmiklos/ Nemesi címére: Honvédségi Közlöny, 1944. évi 4. szám. 52. o.
vi Az eredetiben is áthúzva!
vii A használt katonai térkében a „Bór tn.” felirat „B” betűjénél. Ez az Orosházáról Gádorosra vezető úton volt, mint alább kiderül.
viii Tóth István ceruzával a következőket jegyezte fel a margóra: „9. szd 1. gp raj. Kiküldeni: 9. szd. 1 gp raj. Zárótűz: szentesi műút, Gyopáros szőlők házsor(?) nyugati szegélye!”.
ix A honvédség 5 cm-es kaliberű német- illetve hazai gyártású gránátvetőkkel rendelkezett.
x A 36 M 20 mm-es nehézpuska géppuskafészkek felszámolására és könnyebben páncélozott járművek megsemmisítésére volt alkalmas.
xi Ez Orosházán a mai Móricz Zsigmond utca és Rákóczi út találkozásának felel meg.
xii Az Első Orosházi Hengermalom épületéről van szó, amely a Pipis-testvérek tulajdonában volt, innen az elnevezés.
xiii Ceruzával Tóth István által áthúzva s 19-re módosítva!
xiv Itt az 1936-ban rendszeresített nehéz, vasalt, egy vagy két ló vontatta katonai célra készített négykerekű járműről van szó, amelyet elődjeihez hasonlóan országos járműnek neveztek.
xv Kézzel kék ceruzával beírva a pontozott vonalra.
xvi Kék ceruzával beírva: II.
xvii Kék ceruzával beírva: I.
xviii Kék ceruzával bejegyezve: III.
xix Ők voltak az „ellenség”.
xx Sehol sem találtam meg a 49/III. Zászlóalj parancsnokának nevét, így az aláírásból próbáltam kiolvasni.

2 megjegyzés:

Martin Weise írta...

thanks so much for making this piece of history available to all students.

Horváth Gábor írta...

Oh, Thanks. It's a Mission. :)