2014. augusztus 10., vasárnap

Kassa város fegyverei 1557-ben

Ma egy a Történelmi Tárban talált kassai fegyverleltárt tennék közzé, talán nem a legprofibb fordítással, de tele jó szándékkal, mert nem tudok róla, hogy magyarra is lefordították volna valaha. De még az is lehet. Mindegy, érdekesnek szerintem érdekes. A leltár éppen a török háborúk közepén van, már túl vagyunk a közeli Eger hősies megvédésén, de még é a „szigetvári”l Zrínyi Miklós, mikor egy évvel a nagy tűzvész után összeírják a Kassa városában lévő hadi eszközöket. A város fegyverzetének nagy része a polgárok tulajdona, de van már itt I. Ferdinánd által küldött lőpor és ágyú is, hiszen ebben az időben még nem volt biztos, hogy Kassa, Eperjes, vagy Bártfa a Királyi Magyarországhoz, vagy az Erdélyi fejedelemséghez tartozik majd.

XVI. századi lövegek. (1. dupla kartaun, 5. Falkon vagy sólyomágyú
6. falkonéta, 7. mozsár) - wikipedia commons
                                                
Kassa inventáriuma, 1557

„Kassa összeírása ágyúkról, lőporról, golyókról, salétromról, kénről, ólomról és egyéb védelmi eszközökről 1557. szeptember 1-én.

A szenátorok házában (tanácsház)

- Egy nagy ágyú,[1] pórtáncnak [esetleg párducnak? -HG-] [az eredetiben: porthaucz] hívják, a tartozékaival - 1 db
- ehhez golyó – 220 db[2]
- két steinbüchsennek [Schtainbychsen][3] nevezett bombarda, golyói kőből készültek. Egyik a király őfelségéé,[4] a másik a polgároké – 2 db
- egy falkon,[5] őfelségétől; nincs hozzá golyó – 1 db
- Másik falkon, Nagyidáról [Naghyda] elhozott;[6] nincs hozzá golyó – 1 db
- dupla falkonéta,[7] városi – 1 db
- szerpentin [Scharfethyn],[8] városi – 1 db
- ehhez golyó – 1150 db
- városi dupla falkonéta, ágyazat nélkül – 3 db
- szerpentin, nagyidai – 2 db
- őfelségétől újonnan küldött falkonéta – 4 db
- ezekhez [lőpor] zárt mázsás[9] [hordóban] – 10 db,
- a fennmaradó 3 mázsás [hordókban] – 15 db
- városi bombarda, úgynevezett Schlange[10] – 2 db
            - Ezekhez golyó 300, amelyből 16 ólommal van bevonva.[11]
- dupla városi falkonéta – 7 db
- nagyidai szerpentin – 1 db
- Eperejesen van három dupla falkonéta, amely Kassa városához tartozik – 3 db
- felénél rövidebb szakállas,[12] városi; golyó nincs hozzá – 164 db
- lőpor ágyúkhoz: 31 hordó, összesen 20 mázsa, és még 42 font; a városé
- hat bizonytalan súlyú edény [vasa] kénnel; a városé
- hat bizonytalan súlyú edényecske [vascula] kénnel; városé
- 6 mázsa salétrom; a városé
- 54 mázsa ólom; városé
- 8 mázsa salétrom; őfelségéé
- golyó dupla falkonétákhoz; városé – 252 db
- golyó sima falkonétához; városé – 4036 db
- golyó falkonhoz, polgároké – 700 db
- golyó karthaunnak[13] nevezett ágyúhoz; a városé – 64 db
- golyó dupla szakállasokhoz – 12000 db
- golyó a „Barát”-nak nevezett ágyúhoz, amely Krasznahorkánál elveszett[14] – 188 db
- egy hosszú kötél, vontatáshoz
- Izzó lándzsa, feuerspieß [fayerspys] – 18 db
- buzogány, más néven Kolben – 6 db
- sisak, más néven sturmhauben – 10 db

A pénzverdében (In domo monetaria)

- szakállas nagyidáról állítólag – 55 db
- polgárok szakállasa – 5 db

A hentesek tornyában

- polgárok szakállasa – 2 db
- szakállas, céhé – 5 db
- golyó szakállasba – 18 db

A Csonka-toronyban

- ágyúhoz lőpor 31 hordóban összesen 82 mázsa
- ágyúhoz lőpor 22 hordóban 9 mázsa és 20 font

A Felső-kapu tornyában

- falkonéta - 2 db
- kicsi vas bombarda -1 db
- hosszú szakállas – 6 db
- közönséges [mediocres] szakállas – 39 db
- falkonétához golyó – 19 db
- golyó szakállashoz – 100 db

A takácsok tornyában[15]

- szakállas – 4 db
- bombarda, rövid, vasból, [más néven] mozsár, pattantyú – 1 db
- golyó szakállasba – 150 db

A kovácsok tornyában

- egy edény salétrom, amely 7 mázsát tartalmaz; őfelségéé
- 12 ½ hordócska lőpor, tartalmaz 34 mázsát és 73 fontot
- nyolc lőporos edény, [benne] 12 mázsa és 27 font
- újonnan készült lőpor, 10 mázsa
- rövid szakállas – 100 db
- nürnbergi [Norimbergenses][16] szakállas – 96 db
- egy üveg, gömb alakú [edény] lőporral; őfelségéé
- következő: 11 ólomdarab, összesen 17 mázsa és 80 font; őfelségéé
- közönséges szakállas – 4 db
- szakállashoz golyó – 50 db

A kisnánai vár ásatása során talált szakállas puskák.
(www.asonyomon.hu)


A kocsikészítők tornyában[17]

- szakállas – 4 db
- golyó – 50 db

A tímárok tornyában
                                                   
- szakállas – 4 db; három darab a céhé, és egy a városé
- golyó – 40 db

A szűcsök tornyában
                     
- városi szakállas – 4 db
- céhes szakállas – 2 db
- golyó – 100 db

A bőrösök tornyában

- városi szakállas – 4 db
- céhes szakállas – 2 db
- golyó – 50 db

A borbélyok tornyában

- városi szakállas – 2 db
- céhes szakállas – 2 db
- golyó – 52 db

A szabók tornyában

- városi szakállas – 6 db
- céhes szakállas – 6 db
- városi falkonéta – 1 db
- golyó falkonétához – 10 db
- golyó szakállashoz – 65 db
- fél mázsa lőpor

A fazekasok tornyában

- városi szakállas – 3 db
- céhes szakállas – 1 db
- golyó – 40 db

A vargák tornyában

- városi szakállas – 3 db
- céhes szakállas – 3 db
- golyó – 70 db

Az Alsó-kapu bástyán

- városi falkonéta – 2 db
- szakállas – 4 db

Az [ágyú]őntőházban

- újonnan öntött ágyúk, egyiket karthaunnak,[18] másikat Fülemülének [Nachtigal] hívják.

A városházán

- megégett majd megújított[19] szakállas – 13 d
- van még szakállas – 24 db
- van egyéb szakállas – 5 db
- közönséges [mediae] szakállas – 4 db
- golyók az újonnan öntött ágyúkhoz, és más ágyúkhoz, falkonétákhoz tartozó – 698 db
- van még 13 edény kénnel tele, benne 40 mázsa
- van golyó szakállasokhoz – 12184 db
- csuporba zárt tüzes eszközök,[20] melyeket tüzes csupornak hívnak [sthurm hawen], a kapitány házában 300, a városházán 20, összesen 320 db.

Leégett védművek[21]

[22]
A Csonka-torony felső része leégett. A benne levő összes hadieszköz elégett és megsemmisült.

F. Thurzó„
Kassa városa a XVII. század elején (Braun, Georg: Civitates orbis terrarum) - wikipedia

Felhasznált irodalom:

Domonkos György: A kassai királyi hadiszertár fegyverzete és felszerelése a XVI-XVII. századi inventáriumok tükrében. In: Hadtörténelmi Közlemények, 1997. 4. sz. 1-78.o.

Kalmár János: Régi magyar fegyverek. Bp., 1971.
                            
Kemény Lajos, Ifj.: Kassa fegyvertára a XVI. És XVII. században. In: Történelmi tár, 1890. 377-384.o.


Jegyzetek:[1] Ekkoriban az ágyúk általános latin neve bombarda, gyakorlatilag bármilyen ágyútípus lehet. A bombardát ágyúval fordítom.
[2] Az ágyúgolyók nagy száma alapján alighanem a Párducnak nevezett ágyú nem lehetett túl nagy, amit az is valószínűsít, hogy a szenátorok házában volt.
[3] Szó szerint kőpuska, azaz kőgolyót lövő puska. Ez kisebb űrméretű ágyú lehetett, a szakállasok és a rendes ágyúk között valahol.
[4] I. Ferdinánd (1527-1564), magyar királyról van szó.
[5] A falkon vagy sólyomágyú. Ez már jelentős nagyságú 2,5 méter csőhossz körüli, 6 fontos golyókat vető löveg.
[6] 1556-ban Ferdinánd király csapatai 20 napos ostrom után foglalják el a Perényiektől. Ezután hozhatták át az egyik ottani ágyút Kassára. Az ostrom közismert Arany János: A nagyidai cigányok című költeményéből.
[7] A falkonéta kicsi, nagyjából fél kilós golyókkal tüzelő ágyú volt. Ez esetben kétszeres súlyú golyót vető ágyúról van szó (1 kg talán), ezért dupla falkonéta.
[8] A szerpentin vagy szerpentinel kis ágyúféle volt, nagyjából 0.30 kg-os golyót lőtt.
[9] Ebben a korba a mázsa az nem 100 kilót, hanem 100 fontot jelent, azaz csaknem feleakkora 56 kiló körüli.
[10] A schlangen vagy csatakígyó szintén ágyútípus. Meglehetősen nagy ágy, 18 fontos (nagyjából 9 kg) golyókat vetett.
[11] A hányaveti módon kifaragott kőgolyókat gyakran vonták be agyaggal vagy ólommal a tökéletesebb golyóforma eléréséért. Itt is erről lehet szó.
[12] Vagy rövidcsövű szakállas puskákról van szó, vagy úgynevezett aprópuskáról, amiket különféle tüzes labdákba, koszorúkba építettek be. Ez utóbbiakat gyakran régi puskacsövekből levágva készítették.
[13] A karthaun a korszak legnagyobb ágyúinak neve, rendszerint ostromokhoz használták. Rendszerint 26 kilogramm körüli golyókkal működött.
[14] 1556-ban Ferdinánd király seregei a Szapolyai János pártján álló Bebek család krasznahorkai várát is ostrom alá vették, de elfoglalni nem sikerült. Ekkor veszhetett el a Barátnak nevezett kassai bombarda.
[15] A középkori városokban egy adott céh egy adott falszakasz, torony védelméért volt felelős, ahova ők is vettek fegyvereket, élelmet. A Takácsok-tornyát tehát részben a takácsok céhe látta el felszereléssel, és róluk is nevezték el, ahogy a Hentesek-tornyánál is lehetett látni.
[16] Norimberga Nürnberg latin neve.
[17] Korábban bognárok tornyának (turri ) hívták. Lásd: Domonkos, 1997. 44.o.
[18] Itt ez nem az ágyú neve, hanem típusa. A kartaun nagyméretű réslövő ágyú volt, melyet várostromokra használtak.
[19] Vagy újraöntött, vagy az égésben csak szerelékeiben kijavított szakállasokról van szó. É utóbbira gondolnék, hiszen a tűzben leginkább a szakállasok ágyazata sérülhetett meg elsősorban.
[20] Az Egri csillagokból is ismert tüzes szerszámok egyiket, melyet a rohamozó ellenségre dobtak, vetettek. Jelen esetben dobáskor összetörő csuprokról van szó, amelyek meggyújtották az ellenség ruháját, eszközeit. Lásd a tüzes eszközökre: Kalmár, 1971. 183-188.o.
[21] Az 1556-os nagy tűzvész során Kassa védműveinek egy része is leégett.
[22] Itt leégett védművek vannak felsorolva, de nem lévén Kassa szakértője nehezen tudnám azonosítani őket, valamint ezekben nincs fegyver leírva, így kihagytam.

Nincsenek megjegyzések: