2012. november 1., csütörtök

Szkíták perzsa királyfeliratokban  
I. Dareiosz kora (Kr.e. 522-486)


DB – Dareiosz behisztuni felirata

„…74. Kinyilvánítja Darayavaus[1] király: Azután[2] a hadi népemmel én Szaka (= Saka ország) ellen vonultam, azok után a szakák után, akik hegyes süveget viselnek[3]. Ezek a sakák tőlem elpártoltak. Amikor a Drayához[4] értem, azon ott az egész hadi néppel átkeltem. Azután én a szakákra nagy vereséget mértem. Egyik (vezérüket) foglyul ejtettem. Ezt megkötözve vezették hozzám, és ezt megölettem. (Volt egy) vezérük, Szkuxa[5] nevű, ezt elfogták és hozzám vezették. Ott egy másikat tettem meg vezérüknek, ahogy én akartam. Azután a tartomány enyém lett.
75. Kinyilvánítja Dareiosz király: Ezek a sakák pártütők voltak, és ők Auramazdát nem tisztelték. Én tisztelem Auramazdát. Auramazda akaratából, ahogy akartam, úgy bántam velük.”[6] (ford.: Harmatta János)
                
DBk – Dareiosz felirata Skuxa reliefjén

„Ez Szkuxa, a szaka.”

Szkuxa szkíta vezér domborműve Dareiosz behisztuni  feliratán.

DH és DHp – Dareiosz felirata Ekbatanából és Perszepoliszból

A két szövegcsoport felirata szó szerint egyezik, arany illetve ezüstlemezeken maradtak fenn. Nagyon érdekes, mivel pontosan meghatározza a birodalom határai, melyet Dareiosz ural, ráadásul megmondja, hogy a szakák Szogdiánán túl élnek.

„Dareiosz a nagy király, királyok királya, országok királya, Hüsztaszpész fia, achaimenida. Dareiosz király kinyilvánítja: Ez a királyság, melyet birtokolok:, a szakáktól - akik Szogdián[7] túl [élnek] – Núbiáig[8], és Indiától Lüdiáig. [Ez] az amit Ahuramazda, a legnagyobb isten ajándékozott nekem. Mivel Ahuramazda véd engem és királyi házam!”

DNa – Dareiosz Naqs-i Rustam-i A felirata (Kr.e. 51? – az európai hadjárat után! Kérdés, hogy ezen a makedónok miért nincsenek!)

A feliraton szerepel a három szaka népcsoport, mert már a „tengerentúli” azaz európai szkíták is rajta vannak. Emellett ott láthatjuk a thrákok nevét, ugyanakkor a makedónokat még nem! Ezért fontos korjelölő szerepe lehet.

„…Dareiosz király mondja: Ahuramazda kegyéből ezek azok az országok, amelyeket elfoglaltam Perzsián(Parsa) kívül; Én uralkodtam felettük és ők adót fizettek nekem;ők azt csinálták, amit mondtam nekik és szilárdan megtartották törvényeimet: Média (Mada), Elám (Uvja), Párthia (Parthava), Ária (Haraiva), Baktria (Baxtris), Szogdia (Suguda), Hvárezm (Uvarazm), Drangiána (Zraka), Arakhózia (Harauvatis), Szattagüdia (Thatagus), Gandara (Gadara), India (Hidus), a „haumaivó” szakák, (Saka haumavarga), a „hegyessüvegű”szakák (Saka tigraxauda), Babilónia (Babirus), Asszíria (Athura), Arábia (Arabaya), Egyiptom (Mudraya), Arménia (Armina), Kappadókia (Katpatuka), Lüdia (Spadra), az iónok (Yauna), a” tengeren túli” szakák (Saka paradraya), Thrákia (Skudra), a „kalapot hordó” iónok (Yauna takabara), Libüa (Putay), a núbiaiak (Kusiya), a makai emberek (Maciya), és a káriaiak (Karka).”

DNe – Dareiosz sírjának E felirata Naqs-i Rustam-ban, népek rajzaihoz írva (Kr.e. 51? – mivel a makedónok is rajta vannak, a szkíta hadjárat után!)

A feliraton szerepel mindhárom szaka nép, de ami még érdekesebbé teszi, hogy a thrákok mellett már a makedónok is rajta vannak a meghódított népek listáján. Ráadásul minden népet ábrázolnak is és nagyon érdekes, hogy a szkíták három csoportjában milyen különbséget mutatnak a figurák.

„1. Ez a perzsa                                  2. Ez a méd                            3. Ez az elámi
4. Ez a párthiai                                  5. Ez az ariai                          6. Ez a baktriai
7. Ez a szogdiai                                  8. Ez a hvárezmi                    9. Ez a drangiánai
10. Ez az arakhóziai                          11. Ez a szattagüdiai              12. Ez a gandarai
13. Ez az indiai                                  14. Ez a „haumaivó” szaka   15. Ez a „hegyessüvegű” szaka
16. Ez a babilóniai                             17. Ez az asszír                       18. Ez az arab
19. Ez az egyiptomi                            20. Ez az arméniai[9]             21. Ez a kappadókiai
22. Ez a lüd                                        23. Ez az ión                           24. Ez a „tengerentúli” szaka
25. Ez a thrák                                    26. Ez a makedón                  27. Ez a libüai
28. Ez a núbiai                                   29. Ez a makai-i                     30. Ez a káriai.”

A Dareiosz által uralt országok stilizált domborműve a nagykirály sírjánál. 

Egy kis könnyítés a népek azonosításához.

DSm – Dareiosz felirata egy téglán Susából

A felirat abból a szempontból érdekes, hogy Makedónia már szerepel rajta.

„…Ahuramazda kegyéből ezekben az országokban lettem király: Perzsia, Elám, Babilónia, Asszíria, Arábia, Egyiptom, Lüdia, Iónia, Média, Arménia, Kappadókia, Párthia, Drangiána, Ária, Hvárezm, Baktria, Szogdiána, Gandara, Szattagüdia, Arakhózia, India, Thrákia, Makedónia… [a többi elveszett]”

DSaa – Dareiosz felirata a susai palota egyik födémkövén[10]

Egy lista arról, hogy mely területekről hozta a palota építéséhez anyagokat.

„… Ezek azok az országok, ahonnan ezen palota díszítésére építőanyagokat hoztak: Perzsia, Elám, Média, Babilónia, Asszíria, Arábia, Egyiptom, A tengerek országai[11], Lüdia, Iónia, Arménia, Kappadókia, Párthia, Drangiána, Ária, Hvárezm, Baktria, Szogdiána, Gandara, Szaka, Szattagüdia, Arakhózia, Maka…”

DPe – Dareiosz Perszepoliszi palotájának teraszfalán talált felirat[12] (Kr.e. 515k)

A felirat érdekessége, hogy külön szatrapiának nevezi a perzsa Szagartia törzs területét. A szakákat nem nevezi meg pontosan, valamint az európai (?) területeket sem tartalmazza, legalábbis nem néven nevezve.

„Ahuramazda kegyéből ezek azok az országok, melyeket én és a perzsa nép birtokunkba kaptunk; amelyek félnek tőlem és amelyek adót fizetnek nekem: Elám, Média, Babilónia, Arábia, Asszíria, Egyiptom, Arménia, Kappadókia, Lüdia, Iónia, amelyik a szárazföldön és amelyik a tenger mellett van, az országok, amelyek a tengeren túl vannak,[13] Szagartia (Asagarta)[14], Párthia, Drangiána, Ária, Baktria, Szogdiána, Hvárezm, Szattagüdia, Arakhózia, India (Hindus), Gandara, Szakaföld (Saka), Maka…”

DSe – Dareiosz király birodalmának leírása Susából[15]

„…Dareiosz király mondja: Ahuramazda kegyéből ezek azok a nemzetek, melyeket alávetettem Perzsián kívül. Én vezettem őket. Ők sarcot fizettek nekem. Amit én elrendeltem, azt csinálták. Megtartották törvényeimet: a médek, az elámiak, a parthiaiak[16], az ariaiak, a baktriaiak, a szogdaiaiak, a hvárezmiak, a drangiaiak, az arakhóziaiak, a szattagüdák,a makák, a gandaraiak, az indiaiak, a „haomaivó” szakák, a „hegyessüvegű” szakák, a babilóniaik, az asszírok, az arábiaiak, az egyiptomiak, az arméniaiak,a kappadókiaiak, a lüdök, a tengermelleti és tengerlakó iónok, a thrákok, a libüaiak, a kushiták, a károk…”I.    Xerxész (Kr.e. 486-465)


XPh – Xerxész úgynevezett daiva-felirata Perszepoliszból és Paszargadaiból[17]

Xerxész nagykirály legfontosabb ránk maradt felirata az ún. daiva-felirat. Számunkra most az a fontos benne, hogy két új szatrapia nevét említi, egyik Szardeisz (Sardis) – amely már bizonyosan korábban is perzsa terület volt -, illetve a daháknak nevezett szkíták területét.

„…3. Kinyilvánítja Xsararsa[18] király: ezek (azok) a tartományok, amelyeknek én Auramazda akaratából királya voltam, Perzsián kívül felettük uralkodtam, adót hoztak nekem, amit parancsoltam nekik, azt megtették, az én törvényeim erősen tartotta őket: Média, Elám, Arachósia, Arménia, Drangiané, Parthia, Aria, Baktria, Sogdiané, Chorasmié, Babylonia, Assyria, Sattagydia,, Sardis (Sparda), Egyiptom, az iónok, akik a tengeren laknak és akik a tengeren túl (paradraya) laknak, a makák, Arábia, Gandhara, Szind (Hindus)[19], Kappadókia, a dahák (Daha)[20], a „haumaivő” sakák, a csúcsos-süveget viselő sakák, Skudra[21], a Kohisztán-beliek (Akaufaciya), a libiaiak (Putaya), a károk és az etiópok (Kusiya).
4a. Kinyilvánítja Xsayarsa király: Amikor király lettem, volt ezek között a tartományok között, amelyek fentebb fel vannak írva, (amelyben) zavargás volt. Aztán Auramazda nekem segítséget hozott. Auramazda akaratából legyőztem azt a tartományt, és helyére tettem.
4.b. S ezek között a tartományok között volt, ahol azelőtt hamis isteneket (Daiva) imádtak. Aztán Auramazda akaratából leromboltam ama démonszetélyt és kihirdettem: „Ne imádják a hamis isteneket.” Ahol azelőtt hamis isteneket imádtak, ott én Auramazdát és Artát imádtam szertartás szerint…”   (Ford: Harmatta János alapján)


III. Artaxerxész Ókhosz (Kr.e. 358-338)


A³Pb – III. Artaxerxész perszepoliszi felirata[22]

Tulajdonképpen Dareiosz már említett reliefjének figuráihoz vésett későbbi feliratok. Új információt alig tartalmaz, leginkább a görögök/iónok jelzője (pajzshordó) érdekes.

„1.Ez a perzsa                                   2. Ez a méd                             3. Ez az elámi
4. Ez a párthiai                                  5. Ez az Ariai                          6. Ez a bakrtiai
7. üres!                                               8. Ez a hvárezmi                     9. Ez a drangiánai                 
10. Ez az arakhóziai                          11. Ez a szattagüda                12. Ez a gandarai
13. Ez az indiai                             14. Ez a „haumaivó” szaka”      15. Ez a „hegyessüvegű” szaka
16. Ez a babilóniai                             17. Ez az asszír                       18. Ez az arábiai
19. Ez az egyiptomi                             20. Ez az arméniai                     21. Ez a kappadókiai
22. Ez a lüd                                         23. Ez az ión                             24. Ez a „tengerentúli” szaka
25. Ez a thrák                                      26. Ez a „pajhordó” ión[23]      27. Ez a libüai
28. Ez a núbiai                                    29. Ez a makai


Felhasznált irodalom:


Ókori Keleti Történeti Chrestomathia (ÓKTCh). 7. kiadás. Budapest, 1999. cop. 1964.
Schmitt, Rüdiger: Die altpersischen Inschriften der Achaimeniden. Wiesbaden, 2009.
www.livius.org (Letöltve 2012.X.28.)


Jegyzetek:[1] Dareiosz perzsa nagykirály eredeti perzsa neve, a továbbiakban Dareiosz.
[2] A felirat ezt megelőzően korábbi lázadásokat és azok leverését említi. A legutolsó megadott dátum a szaka hadjárat előtt Kr.e. 521. november 27. ÓKTCh, 318.o.
[3] Sakâ tigrakhaudâ
[4] Itt sokan ezen az Amu-darját vagy a Szir-darját vélik felfedezni a szövegben, de a Darya az óperzsában egyszerűen tengert vagy nagy folyót is jelentett.
[5] Az angol szakirodalomban rendszerint Skunkha néven szerepel, de a feliratban Skuxa szerepel.
[6] ÓKTCh, 320.o.
[7] Sugdam
[8] Kusa
[9] Nem lenne szerencsés az örmény szó használata, hiszen a két nép közötti kapcsolat tudományos viták tárgya.
[11] Ez minden bizonnyal a görög szigetvilágot jelenti. Más fordításokban úgy is fordítják, hogy „tengerentúli” iónok vagy görögök.
[13] Itt nyilván az európai hadjáratok során megszerzett Thrák és Makedón területekre lehet gondolni.
[14] Nomád perzsa törzs, a mai Irán szívében, Yazd környékén. Jelentős erőt képviselő törzs, az elsők között csatlakozott Kürosz médellenes felkeléséhez.
[16] Nem lenne szerencsés párthusnak fordítani, mert a szkíta-daha származású párthusnak nevezett későbbi népcsoporttal nem azonos.
[17] http://www.livius.org/aa-ac/achaemenians/XPh.html (Letöltve: 2012.X.31) Magyarul: ÓKTCh, 328.o.
[18] Xerxész eredeti perzsa neve.
[19] Szin vagy eredetiben Hindus az Indus folyó menti Indiát jelenti, mely perzsa fennhatóság alá került.
[20] A Dahák legalább részben szkíta eredetű konföderációja a Kaszpi-tenger keleti oldalán élt és úgy tűnik Xerxész alatt kerültek valamiféle perzsa ellenőrzés alá.
[21] A magyar fordítás itt nem adja meg, de rendszerint Thrákiával azonosítják.
[22] Schmitt: Die altpersischen Inschriften der Achaimeniden. Wiesbaden, 2009. 198-199.o.
[23] „Yauna takabara”

Nincsenek megjegyzések: